Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro předplatné online magazínu PKSMAG

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi vydavatelem online magazínu PKSMAG, Luďkem Votavou, se sídlem Boženy Němcové 1532, 530 02 Pardubice, IČO: 10779949, a čtenáři tohoto magazínu, kteří se rozhodli zakoupit předplatné jinak veřejně nepřístupného (dále „placeného“) obsahu magazínu, nabízeného vydavatelem na webových stránkách pksmag.cz.

II.

Předplatné

 1. Placený obsah je na stránkách pksmag.cz pro běžné návštěvníky webu zřetelně označen nápisem „Placená sekce“ a může být zpřístupněn pouze registrovaným a v tu chvíli přihlášeným čtenářům. Čtenář je v registračním formuláři s ohledem na možné budoucí objednávky předplatného povinen uvést pravdivé údaje a přebírá za ně plnou odpovědnost (podrobněji o registraci viz „Podmínky registrace a pravidla diskuse na stránkách pksmag.cz“). Přihlášeným čtenářům se přímo v textech placených článků zobrazí ceník předplatného.

 2. Předplatné je v závislosti na nabídce sjednáváno na dobu určitou, nebo neurčitou, a to jak pro jednotlivé články, tak případně i pro skupiny článků v rámci akční nabídky. Konkrétní předplatné může čtenář zakoupit pouze jednou.

 3. Předplatné může čtenář uhradit pomocí platební karty vydané v EU či tlačítek vybraných bankovních ústavů pro rychlý bankovní převod v platební bráně provozované ComGate Payments a. s., kam je naveden během procesu platby.
  Kontakt na poskytovatele platební brány:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  Informace o platebních metodách Comgate

 4. Okamžikem zaplacení je mezi čtenářem a vydavatelem elektronicky uzavřena „Smlouva o předplatném“, čímž vydavateli vznikne povinnost čtenáři daný zaplacený článek či skupinu článků na sjednanou dobu neprodleně zpřístupnit. Údaje o proběhlé transakci jsou vydavatelem archivovány v elektronické podobě. Smlouva o předplatném pozbývá platnosti v momentě, kdy čtenáři vyprší sjednané předplatné.

 5. Čtenář je o uhrazení a následném aktivování předplatného informován e-mailem. Aktuální seznam svých předplatných nalezne po přihlášení na webu pksmag.cz na podstránce „Můj účet“.

 6. Čtenář se zavazuje, že po zpřístupnění placeného obsahu nebude tento dále šířit. Obsah je chráněn autorským zákonem.

III.

Reklamace

 1. Čtenář má právo uplatnit reklamaci, jestliže řádně uhradil předplatné a přístup k danému placenému obsahu mu z důvodu překážky na straně vydavatele nebyl umožněn. Vydavatel se zavazuje, že v takovém případě čtenáři placený obsah neprodleně zpřístupní a dobu předplatného úměrně prodlouží. Za překážku na straně vydavatele se nepovažuje nutná údržba webu, zásah vyšší moci, jako je výpadek elektrické či jiné sítě, nebo útok hackerů. V případě překážky na straně čtenáře (například chybně vyplněné osobní údaje v registračním formuláři, nestabilní připojení k internetu či běžně neužívaný webový prohlížeč) reklamace nemůže být uznána. V případě reklamace související s problémem v samotném procesu platby a nutnosti vrácení peněz bude vydavavatel postupovat v součinnosti s poskytovatelem platební brány ComGate Payments a. s.

 2. Uplatnit reklamaci čtenář může zasláním e-mailu na adresu predplatne@pksmag.cz. O jejím vyřízení bude vydavatel magazínu čtenáře informovat rovněž e-mailem.

 3. V případě, že mezi vydavatelem a čtenářem (spotřebitelem) dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ohledně Smlouvy o předplatném, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může čtenář podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

IV.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře čtenář potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami pro předplatné online magazínu PKSMAG a že je v celém rozsahu přijímá.

 2. Vydavatel je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi obchodních podmínek zveřejní na svých internetových stránkách, případně čtenáři její znění zašle na e-mailovou adresu, kterou vydavateli poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 2. 2021.